Regulamin serwisu ogłoszenia uapl24.pl
PORTAL UAPL24.PL
poniższy regulamin dotyczy ogłoszeń zwykłych jak i płatnych.

    Portal uapl24.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

    Portal uapl24.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

    Portal uapl24.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal uapl24.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

    Portal uapl24.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu uapl24.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

    Portal uapl24.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu uapl24.pl.

UŻYTKOWNIK

    Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

    Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

    Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).

    Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji uapl24.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

    Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

    Portal uapl24.pl przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik

    Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

    Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

    Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

        treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

        treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami -współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

        treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

        treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);

        treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);

        treść ogłoszenia oferuje prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;

        treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;

        treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;

        treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

        treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

        treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring);

        treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;

        treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy z nipem, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.

        treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring).
        cena ogloszenia jest rażąco zaniżona

    W kategorii "Towarzyskie": zabrania się umieszczania:

        ogłoszenia zawierające treści pornograficzne (również zdjęcia)

        ogłoszenia, których treść jest wulgarna

        ogłoszenia zawierające treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci)

        ogłoszenia powtarzające się

        W kategorii „Masaż i taniec erotyczny” w przypadku salonów jest możliwość zamieszczenia jednego zbiorczego ogłoszenia salonu lub osobnych ogłoszeń dla każdej z masażystek (nie ma wówczas możliwości zamieszczenia ogłoszenia salonu). W tym wypadku w tytule ogłoszenia musi znaleźć się imię masażystki i nazwa salonu. Zabrania się podawania w tytułach numerów telefonu.
        ogłoszeń użytkownikom poniżej 18 roku życia

        W przypadku naruszenia regulaminu w kategorii Towarzyskie moderacja wysyła ostrzeżenie i blokuje ogłoszenie. Przy kolejnym łamaniu regulaminu przez użytkownika zostanie nałożona na niego blokada.

    W kategorii "Nieruchomości"

        ogłoszenia nadawane przez agencję pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, w tej kategorii, muszą być oznaczone poprzez wybór pola "pośrednictwo/agencja nieruchomości".

        ogłoszenia dodane przez agencje nieruchomości, bez zaznaczonej opcji "pośrednictwo/agencja nieruchomości" będą blokowane. Kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej w/w opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń, nie będą zwracane.

    Aby dodać zdjęcie, film do serwisu ogłoszenia.trojmiasto.pl musisz posiadać do niego prawa autorskie.

    W kategorii "Praca":

        firma umieszczająca ogłoszenie o zatrudnieniu ma obowiązek podania numeru NIP,

        zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,

        administracja portalu uapl24.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.
        
    W kategorii "Praca" (dotyczy firm i instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, rekrutacyjnym i konsultingowym)

        ogłoszenia nadawane przez w/w firmy muszą być oznaczone poprzez wybór pola "pośrednictwo / agencja pracy".

        ogłoszenia dodane przez w/w firmy i instytucje w tej kategorii bez zaznaczonej opcji "pośrednictwo / agencja pracy" będą blokowane.

        kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej w/w opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń, nie będą zwracane.

        w/w firmy i instytucje mają obowiązek dodawać ogłoszenia do serwisu tylko i wyłącznie za pośrednictwem panelu, do którego dana firma lub instytucja otrzymuje indywidualny login i hasło.

    W kategorii "Praca - Ogłoszenia Premium" nie mogą być zamieszczane oferty z branży około erotycznej, ani ogłoszenia stanowiące reklamę firmy.

        Jedno dodane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego oferowanego stanowiska.

        Akceptowane jest ogłoszenie, w którym rekrutowane są osoby na jedno stanowisko do wielu oddziałów danej firmy.

        W ogłoszeniu należy podać miejscowość, w której będzie wykonywana praca.

        W każdym ogłoszeniu premium może znaleźć się maksymalnie siedem zdjęć oraz jeden film.

        W rubryce 'stanowisko' należy wpisać tylko nazwę konkretnego stanowiska (dodatkowe informacje, takie jak miejsce zatrudnienia czy opis atrakcyjności firmy będą usuwane).

        Dodając ogłoszenie przez firmę należy wpisać nr NIP, ogłoszenia dodawane w imieniu firmy bez podanego numeru NIP będą blokowane.

        Ogłoszenia dodane przez firmy, które oznaczone są jako dodane przez osoby prywatne będą blokowane.

        Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.

        uapl24.pl zastrzega sobie możliwość moderacji w celu zwiększenia czytelności i wiarygodności ogłoszenia.

    W kategoriach społecznościowych "Sport / Partnerzy do gry" oraz "Wspólne wyjazdy" zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które dotyczą ofert firm, klubów, fundacji, biur podróży i innych, nie będących inicjatywami osób prywatnych. Dodatkowo w powyższych kategoriach istnieje możliwość zamieszczania przez użytkowników komentarzy do ogłoszeń. W komentarzach zabrania się umieszczania treści, które:

        są wulgarne, obraźliwe, szkalujące,

        nawołują do przemocy lub nienawiści na tle narodowościowym, -rasowym i religijnym,

        reklamują usługi i towary niezwiązane z tematyką ogłoszenia,

        są niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami netykiety,

        w sposób rażący stoją w sprzeczności z polskim prawem.

    W kategorii Pomagamy (tj. kategorii Społeczność: Potrzebuję Pomocy, Oferuję darmową pomoc, Zostań Wolontariuszem):

        ze względu na lokalny charakter serwisu można zamieszczać jedynie ogłoszenia, w których miejsce zamieszkania potrzebującego/darczyńcy można wybrać z tych wskazanych w formularzu dodawania

        w kategorii 'Potrzebuję pomocy' zabrania się umieszczania ogłoszeń z prośbą o:

        głosowanie w konkursach

        zatrudnienie/pomoc w znalezieniu zatrudnienia

        wynajem mieszkania/pomoc w znalezieniu mieszkania

        pożyczki finansowe

        korepetycje

        ofiarowanie rzeczy materialnych (wyjątkami są: leki, żywność, odzież, meble i akcesoria domowe, artykuły pierwszej potrzeby)

        dofinansowanie/pomoc lub przygarnięcie zwierząt (wyjątkiem są fundacje i organizacje pożytku publicznego) w/w rodzaje ogłoszeń winny być umieszczane w przeznaczonych do tego kategoriach, w innym przypadku będą usuwane

        w kategorii 'Oferuję darmową pomoc' w treści ogłoszenia musi znaleźć się czytelna informacja wskazująca na chęć pomocy bezpłatnej; wszelkie oferty o zabarwieniu erotycznym, propozycje pożyczek lub oferty jakkolwiek związane z należnością finansową będą usuwane.

    Administracja portalu uapl24.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.

    W kategorii Różne/Zwierzęta blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje się sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu. Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowy dodatek do sprzedawanego przedmiotu.

    W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal uapl24.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

    W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal uapl24.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Portal uapl24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

    Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku uapl24.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

    uapl24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

    uapl24.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal uapl24.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta użytkownika. Portal uapl24.pl nie zwraca zakupionych punktów.